Kulturmiljövård

Body

Kulturmiljövård

Esbo stadsmuseums främsta uppgift som myndighet är att forska i kulturmiljön i syfte att ge den ett värde och bevara den. Målmedvetet forsknings- och skyddsarbete resulterar i välbevarade och levande kulturmiljöer vilkas betydelse ökar allteftersom de blir en del av en livsmiljö som förs vidare till kommande generationer.

Museet producerar basfakta om kulturmiljöerna med hjälp av forskning, inventering och GIS-register samt ger expertutlåtanden i frågor som gäller stadsplanering och bygglov.

 

Använde du museets tjänster? Ge oss respons!