Skärgårdsmuseiprojektet

Body

VARFÖR BEHÖVS SKÄRGÅRDSMUSEET?


Esbo är en havsnära stad med en kustlinje på över 60 kilometer. Havet har format Esbo sedan förhistoriska tider: det är en del av Esbos identitet och historia. Skärgårdens och kustens betydelse för rekreation ökar i allt snabbare takt. Från 16.6.2018 är Pentala det största rekreationsområdet i Esbo skärgård.

Skärgårdsmuseet för stadens havsnära historia inom räckhåll för invånare, turister och båtförare. Den natursköna ön Pentala ligger på en central plats vid mynningen av Esboviken, intill Finska vikens kustfarled. Den välbevarade fiskar- och villamiljön i museiområdet på den nordöstra stranden skapar unika förutsättningar för mångsidig museiverksamhet. På naturstigen på öns naturskyddsområde får besökarna bekanta sig med skärgårdsnaturens mångfald.

Människan och naturen lever sida vid sida i skärgården. Skärgårdsmuseet Pentala är ett mångsidigt museum som förevisar skärgårdens livsstil och livet på naturens villkor. Både människans liv på skärgårdsnaturens villkor och fritiden i skärgården förr och i dag har en viktig roll i museet. 


BAKOM PROJEKTET


Esbo lokaler svarar för att iståndsätta och underhålla byggnaderna i museiområdet. Stadens idrotts- och ungdomstjänster upprätthåller båttrafiken till Pentala samt öns brygga. Esbo stads miljöcentral har ställt i ordning naturstigen och svarar för naturområdena på ön. Skärgårdsmuseet ingår i Esbo stadsmuseums museifamilj. Dessutom samarbetar museet med Esbo turism (Visit Espoo). Andra viktiga samarbetspartner är Esbo Segelförening rf och Esbo Hembygdsförening rf samt flera andra aktörer i skärgården och längs kusten.


PROJEKTETS HISTORIA


Skärgårdsmuseet har planerats av Esbobor i årtionden. Ursprungligen skulle skärgårdsmuseet ligga i nuvarande Larsvik, men byggnaderna som låg på dess fiskarhemman förstördes i en brand i början av 1970-talet. År 1976 köpte staden stora naturområden på Pentala och under åren 1985–1988 köpte staden byggnaderna på Nyholms före detta fiskarhemman.

Esbo stadsmuseum köpte år 1988 nästan hela lösöret som tillhört den sista invånaren på Nyholms hemman, Gurli Nyholm. Stadsmuseet har kontinuerligt införskaffat andra föremål som anknyter till skärgården och fiske.
Projektet, som gick under namnet fiskemuseet eller skärgårds- och fiskemuseet, fick år 1995 arbetsnamnet Pentala skärgårdsmuseum. Esbo stad inledde iståndsättningen av byggnaderna i början av 2000-talet. År 2008 godkändes projektet av stadsstyrelsen. Då inleddes långsiktiga, årliga iståndsättningsarbeten enligt projektplanen. År 2018 blev visionerna äntligen verklighet när Pentala skärgårdsmuseum öppnades för allmänheten.